Disclaimer

Deze website van Van Iersel Compost gevestigd te Biezenmortel, Deurne, Gilze, Ravenstein en alle  hieraan gelieerde bedrijven, dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Van Iersel Compost  besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt.

Elk bericht afkomstig van Van Iersel Compost is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Elke bewerking of ander gebruik van dit bericht, en elke actie in relatie tot deze informatie door andere personen dan de beoogde ontvanger is verboden.  Heeft u per abuis een bericht van Van Iersel Compost ontvangen? Informeer de afzender daar dan alstublieft over door de mail te beantwoorden, en wis het bericht op alle computers. Houdt u er rekening mee dat de inhoud van de emails aan wijziging onderhevig kan zijn. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud van elke berichtgeving, noch voor volledigheid.

Van Iersel Compost behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van Van Iersel Compost behelst generlei aanbod van Van Iersel Compost aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Van Iersel Compost tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Van Iersel Compost noch door het anderszins gebruik maken van deze website van Van Iersel Compost ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Van Iersel Compost.

Van Iersel Compost aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. Van Iersel Compost aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Van Iersel Compost of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Deze website van Van Iersel Compost is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Iersel Compost. Het inloggen op deze website en het overigens gebruik maken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Van Iersel Compost in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...